شرایط اسامی غیرقابل ثبت برای نام شرکت

-قبلاً ثبت شده باشد.(تکراری باشد.)
-اسامی خاص بکار برده نشده باشد.
-لاتین باشد.
-معنی مستند در لغت نامه ی دهخدا نداشته باشد.
-شامل اعداد ریاضی باشد.
-مخفف کردن اسم (استفاده از حروف اول چند کلمه)
-استفاده از حرف اول بعضی کلمات مانند: پی وی سی و..
-استفاده عناوین شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر
-استفاده از عناوین ایثارگران و شاهد و امثال آن
-استفاده از اسامی شهرها و کشورها و اقلیم ها