جستجو در سامانه ثبت شرکت ها(مهمان)
Nov 08 2015, 11:28
براي ثبت شرکت به چه مدارکي نياز است؟


(مهمان)
Nov 08 2015, 13:32
-مدارک شناسايي همه ي اعضا (کپي شناسنامه و کارت ملي)
-گواهي عدم سوپيشينه ي کيفري همه ي اعضا