جستجو در سامانه ثبت شرکت ها(مهمان)
Nov 08 2015, 13:39
پس از ثبت شرکت چه کارهايي بايد انجام دهيم؟


(مهمان)
Nov 08 2015, 14:16
اولين کاري که بلافاصله پس از ثبت شرکت بايد انجام شود، اقدام براي گرفتن کد اقتصادي و تعيين حوزه مالياتي شرکت مي باشد. و همچنين بايد ظرف مدت 2 ماه از تاريخ ثبت شرکت نسبت به پرداخت ماليات دو در هزار شرکت به حوزه مالياتي مربوطه اقدام شود. در غير اينصورت شرکت مشمول دو برابر جريمه قانوني مي گردد. سپس بايد براي اخذ دفاتر پلمپ يا همان دفاتر قانوني شرکت ها اقدام شود.