جستجو در سامانه ثبت شرکت هاشروع با (مهمان) Mar 05 2016, 09:54
(مهمان)
Mar 05 2016, 09:54
آيا هر شخص فقط مي تواند يک برند ثبت کند؟


(مهمان)
Mar 05 2016, 09:54
خير. با داشتن کارت بازرگاني شخصي مي توان 3 علامت تجاري ثبت نمود. و همچنين با داشتن کارت بازرگاني شرکتي نيز، مجاز به ثبت 10 برند تجاري مي باشيد.