جستجو در سامانه ثبت شرکت ها

مناقصه - شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - تكميل سوله منطقه برق پاسداران

شاخه : اخبار مناقصات
تاریخ : Nov 17, 2015

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌ای

شماره 941310087

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد اجرای عمليات تكميل سوله منطقه برق پاسداران خود را به پیمانکارواجد شرایط واگذار نماید.

شرح مختصري از کار:

ردیف

موضوع

محدوده اجراء

مبلغ برآوردی (ریال)

1

عمليات تكميل سوله منطقه برق پاسداران

منطقه برق پاسداران

9.764.350.785مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه:مبلغ تضمين شركت در مناقصه 413.000.000 ريال مي‌باشد كه مناقصه‌گران مي‌بايست مبلغ تضمين را بصورت ضمانت‌نامه بانكي و يا چك تضمين شده بانكي يا واريز وجه بحساب جاری شماره 0101801171004 بنام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا ارائه نمايند

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، ‌مشروط، ‌مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنين به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد:از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز سه‌شنبه مورخ 94.08.26 لغايت يكشنبه مورخ 94.09.01 به مدت 5 روزكاري مبلغ 500.000 ريال بصورت الكترونيكي صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني http://moamelat.tbtb.co.ir- بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.

مهلت و محل تحويل و بازگشايي اسناد مناقصه:آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه ساعت 16:15 روز يكشنبه مورخ 94.09.15 و زمان بازگشائی ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 94.09.18 می‌باشد.

به نشاني تهران ––بالاتر از سه راه فرمانيه، خيابان اقدسيه، سه راه نسترن–منطقه برق پاسداران –اداره دبيرخانه محل بازگشايي، سالن جلسات منطقه برق پاسداران

شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه:

- داشتن گواهینامه صلاحیت پيمانكاري در رشته ابنيه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق) الزامی می‌باشد.

- هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می‌باشد.

ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشاني‌هاي كسب اطلاعات بيشتر:

سايت شبكه اطلاع رساني معاملات شركت توانير:www.tavanir.org.ir

سایت پایگاه ملی مناقصات: http://iets.mporg.ir

سایت شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ : http://moamelat.tbtb.co.ir

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (سهامی خاص)

 

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب