جستجو در سامانه ثبت شرکت ها

تشکیل شرکت های سرمایه

شاخه : article
تاریخ : Jun 13, 2015
احکام تاسیس شرکتهای سرمایه ، یعنی شرکتهای سهام خاص و عام از یکسو و شرکتهای با مسئولیت محدود از سوی دیگر بسیار متفاوت هستند . 
تشکیل شرکت های سرمایه

شایان توجه آنکه تفاوت میان تشریفات تشکیل شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام چشمگیر تر از تفاوت مقررات تشکیل شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود است.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب