جستجو در سامانه ثبت شرکت ها

فقدان اصل وحدت اختراع

شاخه : article
تاریخ : Jun 13, 2015
با توجه به ماده 68 آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع، هرگاه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد که الزام وحدت رقیب اختراع نشده تصمیم بگیرد که از متقاضی دعوت ننماید که ادعاها را محدود نماید
فقدان اصل وحدت اختراع

یا هزینه های اضافی را بپردازد، آن مراجع با رعایت شرایطی که در موادر 34 و 66 ائین نامه معاهده آمده است در ارتباط با کل اظهارنامه بین المللی بررسی مقدماتی را آغاز خواهد نمود ولی در اظهارنامه کتبی و در گزارش بررسی مقدماتی بین المللی، اعلام خواهد نمود که تشخیص می دهد که الزام وحدت اختراع تحقق نیافته  ودلایل آن را مشخص خواهد ساخت.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب