مقالات

روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام

شاخه : تغییرات شرکت
تاریخ : Aug 2, 2015
مستندا به ماده 172 ل.ا.ق.ت و با عنایت به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده اگر تمام مبلغ افزایش سرمایه جهت متقاضیان و افراد غیر سهامدار شرکت در نظر گرفته شود بایستی از کلیه سهامداران شرکت در همان مجمع سلب حق تقدم گردد و 
روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام
و چنانچه به استناد ماده 170 ل.ا.ق.ت  و با رعایت ماده 169 ل.ا.ق.ت بایستی آگهی افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه جهت سهامداران انتشار یافته و مفاد ماده 170 ل.ا.ق.ت رعایت گردد لیکن اگر صاحبان سهام شرکت در مهلت و فرجه قانونی از تمام یا قسمتی از حق تقدم خود در افزایش سرمایه استفاده ننموده باشند حسب مورد ، تمام یا باقیمانده سهام خریداری یا پذیره نشده به متقاضیان جدید وافرادی که مایل به پذیره نویسی در شرکت مربوطه می باشند بایستی با رعایت موارد آتی الذکر سهام خریداری یا پذیره نشده ، فروخته یا واگذار شود.
در شرکتهای سهامی عام می بایستی بر اساس ماده 173 ل.ا.ق.ت قبل از عرضه نمودن سهام جدید برای افزایش سرمایه مصوب مجمع یا سهام باقیمانده و خریداری و یا پذیره نشده توسط سهامداران قبلی شرکت خواهان پذیره نویسی عمومی برای آن باشد . می بایستی بدوا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید راکه بارعایت ماده 174 ل.ا.ق.ت تنظیم گردیده به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع رسیده است و در صورتی که شرکت تا آن زمان ترازی تصویب ننموده باشد با قید و ذکر این مورد در طرح اعلامیه پذیره نویسی با رعایت مواد 175و 176 ل.ا.ق.ت کلیه مدارک مربوطه را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت نمایند.
اداره ثبت شرکتها موظف می باشد که طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن را با عنایت بمفاد مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت بررسی و در صورت صحت مدارک ، اجاره پذیره نویسی سهام جدید را جهت پذیره نویسان جدید و افراد مایل به سرمایه گذاری در شرکت صادر نماید.مدارکی که در این مرحله باید تحویل ثبت شرکتها گردد عبارتند از :
1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دال بر تصویب افزایش با رعایت کلیه مفاد اساسنامه و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت .
2-آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده (البته در صورت عدم تشکیل جلسه مجمع با حضور کلیه سهامداران ).
3-فهرست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ماده 105 لایحه اصلاحی قانون تجارت .
4-آگهی افزایش سرمایه و حق تقدم منتشره در روزنامه کثیر الانتشار شرکت در رعایت مواد 166 و169و170و171 ل.ا.ق.ت انحصارا جهت سهامداران شرکت.
5-ارائه مدارک لازم در جهت افزایش سرمایه از طریق یکی ا ز طرق یا تجمیعی از بندهای ذکر شده در ماده 158 ل.ا.ق.ت.
6-صورتجلسه هیات مدیره بعد از انقضای مهلت مقرره قانونی در رعایت ماده 166 ل.ا.ق.ت دال بر عملی شدن قسمتی از افزایش سرمایه که مربوط به سهامداران قبلی شرکت می باشد .
توجه: (در مورد بند 4 و5و6 در صورتی مدارک ذکر شده ضمیمه می گردد که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط به افزایش از کلیه صاحبان سهام شرکت سلب حق تقدم نگردیده باشد .)
7-فهرست سهامدارن پس از افزایش سرمایه همراه با قید تعداد سهام آنان.
8-آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد .
 
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب