مقالات

تقسیم سود و زیان

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Aug 27, 2015

قانون گذار، در رابطه با شرکت تضامنی، بیان نکرده است که مدیران تحت چه شرایطی و در چه زمانی باید بیلان شرکت را تهیه و تنظیم بنمایند و آیا این بیلان باید به تائیدیه شرکا برسد یا خیر.
تقسیم سود و زیان
آنچه واضح است این نکته می باشد که شرکتنامه یا اساسنامه می تواند تضمین کننده ی قواعد دقیق درباره این قبیل مسائل باشد. در صورت عدم وجود اشاره ای در این باره، در هر مورد،باید به حساب های مدیرسال به سال رسیدگی شود و مورد توافق تمامی شرکا باشد تا معتبر محسوب شود.
در شرایطی که شرکت، در سال مالی گذشته سود کرده باشد، شرکا باید در مورد نحوه تقسیم آن به توافق برسند. قانون گذار به شرکا واجب نکرده است که مقدار ذخیره ای از سود را کنار بگذارند؛ زیرا کنار گذاشتن ذخیره در شرکت های سرمایه به این دلیل می باشد که درصورت ورود زیان در آینده به شرکت می توان از آن برای پرداخت دیون شرکت استفاده کرد. اما در در مورد شرکت تضامنی که شرکا در آن تا دینار آخر دارایی خود را مسئول پرداخت دیون شرکت هستند، نیاز به چنین کاری نمی باشد. به هر حال، اگر تمامی شرکا به توافق برسند، کنار گذاشتن ذخیره کاملاً مجاز می باشد.
سود شرکت اصولاً به طور کلی به نسبت سهم الشرکه شرکا تقسیم می شود، جز اینکه شرکتنامه یا اساسنامه ترتیب دیگری را وضع کرده باشد (ماده 119ق.ت). باید دقت کرد که تقسیم به روش دیگر نمی تواند به طوری باشد که یکی از شرکا هیچ سودی نبرد، زیرا در چنین شرایطی شرکت باطل محسوب می شود.
در حقوق ایران فرض پرداخت دیون شرکت، در صورت زیان، آن هم توسط شرکا و در زمان حیات شرکت یعنی تا قبل از انحلال آن وجود نخواهد داشت. در این صورت، پرداخت زیان های شرکت در زمان حیات آن، یا به وسیله ذخیره هایی که شرکت کنار گذاشته است، انجام می شود. (یا با گرفتن وام و قرض از اشخاص ثالث یا از خود شرکا). شرکا در صورتی به پرداخت زیان شرکت گرفتار می شوند که شرکت منحل شده باشد. بنابراین بحث درباره ی مشارکت شرکا در پرداخت زیان های شرکت را در مبحث مربوط به انحلال شرکت بررسی می کنیم .
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب