مقالات

ارتباط دیون شخصی شرکا با بقای شرکت

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Aug 29, 2015
رابطه ی واضح شخصی شرکای شرکت های تضامنی و شرکت های نسبی با بقای شرکت با بعضی آثار شناسایی شخصیت حقوقی برخوردار می باشد. بدلیل این که مهم ترین این آثار مستقل بودن دیون شخصی شرکا از تعهدات شخص حقوقی و بی تاثیر بودن این دیون بر این گونه شخصی است . 
ارتباط دیون شخصی شرکا با بقای شرکت
ولی در صورتی که قسمت دوم ماده 129 ق.ت موضوع فوق را نقض می کند.مبتنی به شرح زیر است:
در صورتی که طلبکاران شخصی شرکا نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مقروض خود بدست بیاورند و سهم مقروض از منافع شرکت کافی برای تائیدیه طلب آنها نباشد می توانند درخواست انحلال شرکت را داشته باشند. به شرط این که حداقل شش ماه قبل هدف خود را بصورت اظهارنامه ی رسمی به اطلاع شرکت رسانده باشند .در این حالت شرکت یا بعضی از شرکا تا زمانی که حکم نهایی درخواست انحلال آنها صادر نشده باشد ,می توانند با ادا کردن طلب وام دهنده ی ذکر شده تا حد دارایی مقروض در شرکت, یا با جلب کردن رضایت آنها به روش دیگر از انحلال شرکت جلوگیری بنمایند.
مفهوم ماده ذکر شده برطبق ماده 189(ق.ت) درباره ی شرکت نسبی نیز بکار می رود.
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب