مقالات

تصفیه شرکت

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Aug 30, 2015
تصفیه شرکت که میان سهامداران رخ می دهد ,عبارت است از: دریافت بستانکاری ها،پرداخت بدهی ها و فروش دارایی های شرکت .
تصفیه شرکت
و درآخر تقسیم هر چیزی که پس از پرداخت دیون و هزینه های دیگر باقی می ماند. تصفیه ی شرکت همزمان با انحلال شروع می شود. از قسمت اول ماده 206 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به وضوح می توان این مطلب را دریافت که: شرکت به محض انحلال در وضعیت تصفیه محسوب می گردد .تصفیه شرکت که مراحل پایان حیات حقوقی و مادی شرکت حساب می شود, خود شامل چند عملیات می باشد. در اصل تصفیه شرکت هدف اصلی ورود شرکت به مرحله انحلال می باشد .
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب