مقالات

ارکان کنترل کننده (بازرس یا بازرسان) و اشکالات قانونی

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Oct 18, 2015

در شرکت سهامی کنترل و اداره امور شرکت بر عهده سهامداران است این کنترل به وسیله حق کسب اطلاع از امور شرکت و حق رای در مجامع متجلی می گردد لکن تجربه نشان داده است که کنترل سهامداران کافی نبوده و تقویت ان ضروری است. 

ارکان کنترل کننده (بازرس یا بازرسان) و اشکالات قانونی

در گذشته خود سهامداران نظارت بر کار هیئت مدیره را عهده دار بودند ولی به سبب عدم حضور دائم انان در اداره شرکت و نیز نداشتن تخصص در امور اداری و مالی این نظارت در حفظحقوق انان موثر نبوده به همین دلیل از دیر باز در قوانین مختلف جهان پیش بینی کرده اند که اشخاص ثالث بر کار هیئت مدیره نظارت داشته باشند . این اشخاص در قانون تجارت 1311 (مفتش) و در لایحه قانونی 1347 (بازرس؟) نامیده شده اند.

در قانون تجارت 1311 به اختصار به تکالیف مفتشان شرکت سهامی اشاره شده و فقط سه ماده (مواد62 لغایت 64) به این رکن اساسی شرکت سهامی اختصاص داده بود.

در لایحه قانونی سال 1347 به تبعیت از قانون 1966 فرانسه مواد بیشتر و مفصل تری به امر نظارت در شرکت های سهامی اختصاص داده شده است که با بررسی انها به ترتیب وضعیت بازرسی و اختیارات و مسئولیت های او پی خواهیم برد.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب