مقالات

ابطال اداری

شاخه : article
تاریخ : Jun 10, 2015

وقتی که ورقه اختراع صادر می شود هر شخصی می تواند از اداره ماکلیت صنعتی صلاحیت دار به لحاظ این که در صدور ورقه اختراع رعایت قوانین و مقررات ماهوی نشده است، درخواست ابطال ورقه اختراع را بنماید.

ابطال اداری

در حقوق داخلی براساس ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات، این اختیار برای ذینفع پیش بینی شده است که تحت شرایطی بتواند ابطال ورقه اختراع را از دادگاه عمومی تهران بخواهد.

 
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب