مقالات

موضوع اضافی

شاخه : article
تاریخ : Jun 10, 2015
این اصطلاح در بند (17) ماده 4 آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع به معنای (موضوع اضافی) به کار رفته است.
موضوع اضافی

به موجب این بند از آیین نامه مذکور، تقاضا حاوی هیچ موضوع دیگری غیر از  موارد مذکور در بند های (1) تا (17) ماده 4 آیین نامه  ( خواسته، عنوان اختراع، مشخصات مربوط به متقاضی و کارگزار در صورت لزوم، تعیین کشورها، ادعای حق تقدم، ارجاع به هر نوع جستجوی بین المللی و .....) نخواهد بود با این قید که بنا به دستور العمل های اداری بر طبق شق (الف ) این ماده می توان درج هرگونه موضوع اضافی مذکور در دستور العمل های اداری را در تقاضا مجاز اعلام نمود بدون این که جنبه الزامی داشته باشد. اگر تقاضا حاوی موضوعی غیر از موارد مذکور در بند (1) تا (17) ماده 4 آیین نامه و یا موارد مجاز به موجب دستورالعمل اداری باشد، اداره دریافت کننده به اعتبار سمت خود موضوع اضافی را حذق خواهد کرد.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب