مقالات

الزامات قطعی

شاخه : article
تاریخ : Jun 10, 2015
تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع،تاریخ دریافت اظهارنامه است مشروط بر این که در زمان دریافت اظهارنامه، حداقل شرایط و الزاماتی محقق باشد. 
الزامات قطعی

از جمله شرایط این است که متقاضی ضمن تعیین سمت خود در اظهارنامه تقدیمی، در خواست ورقه اختراع کرده و اختراع ادعایی را نیز توصیف کرده باشد.در حقوق داخلی ماده 22 آیین نامه قانون ثبت علائم و اختراعات الزامات و شرایطی را برای اظهارنامه اختراع تعیین کرده است و در صورتی که اظهارنامه تسلیمی فاقد آن شرایط باشد اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد آن را تکمیل در غیر این صورت اظهارنامه را رد می کند.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب