مقالات

اکتساب حق، تحصیل حق

شاخه : article
تاریخ : Jun 10, 2015
شخصی که اظهارنامه حمایت از اختراع را به یک از ادارات کشورهای عضور کنوانسیون پاریس تسلیم کرده است
  اکتساب حق، تحصیل حق
خود یا جانشین قانونی وی می تواند در مدت زمان مقرر شده در کنوانسیون پاریس ( 12 ماه ) حقوق خاصی را در موقع تقاضای حمایت درتمامی کشورهای عضو کنوانسیون پاریس کسب نماید که این حق، (( حق تقدم)) نامیده می شود.
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب