مقالات

انتقال اختیاری

شاخه : article
تاریخ : Jun 13, 2015
هر شخص که اختراعاتش وفق مقررات قانونی در ایران به ثبت رسیده و ورقه اختراع را تحصیل نموده باشد
انتقال اختیاری

می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون نسبت به انتقال عین یا منافع و یا اجازه استفاده به دیگری اقدام نماید .ماده 40 قانون ثبت علایم و اختراعات مقرر داشته هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سندرسمی بوده و در دفتر ثبت اختراعات نیز درج شود، بنابراین هر شخصی که اختراعش وفق قوانین به ثبت رسیده و ورقه اختراع تحصیل نموده باید هر گونه نقل و انتقال و یا اجازه استفاده از اختراع را بموجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام و با ارائه سند رسمی به اداره صنعتی تقاضای ثبت نقل و انتقال یا هر گونه واگذاری دیگر را در دفتر ثبت بنماید .

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب