مقالات

مدارک انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شاخه : انحلال شرکت
تاریخ : Dec 22, 2015
برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود مدارک ذیل مورد نیاز است:
الف- اصل صورت جلسه انحلال شرکت.
ب- آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.
مدارک انحلال شرکت با مسئولیت محدود

ج- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
د- ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

نظرات
تاریخ ایجاد:
07/19/16
نام نویسنده:
ابراهیم احمدی
سلام ایا هر شخصی میتواند شرکت را منحل کند یا باید داده شود به شرکت های با تجربه این کار را انجام دهند
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب