مقالات

اداره تعیین شده

شاخه : article
تاریخ : Jun 14, 2015
این اصطلاح درمعاهداتی که برای ثبت بین المللی علامت تجاری یا اختراعات به تصویب رسیده اند، بیشتر به کار رفته است
اداره تعیین شده

. به عنوان مثال در ماده 21 آیین نامه مشترک موافقتنامه و پروتکل مادرید، اداره یک کشور عضو متعاهد تعیین شده، در دفاتر خود مطالبی دال بر این که یک ثبت بین المللی جایگزین یک ثبت ملی یا منطقه ای شده است را ذکر، و مراتب را عیناً به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب