مقالات

مدارک لازم انحلال شرکت سهامی

شاخه : انحلال شرکت
تاریخ : Dec 22, 2015

1-اصل صورتجلسه انحلال شرکت .

2-آخرین روزنامه رسمی شرکت.

مدارک لازم انحلال شرکت سهامی


3-فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران انتخاب شده باشد .

4-صورتجلسه انحلال شرکت ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه تسلیم اداره ثبت شرکتها شود.

5-در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت تشکیل شده باشد ، ارائه اصل روزنامه دعوت و انجام سایر تشریفات مندرج در قانون و اساسنامه شرکت الزامی است .

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب