مقالات

بهره برداری از اختراع

شاخه : article
تاریخ : Jun 15, 2015

این عبارت در بند (ب) ماده 4 کنوانسیون پاریس به کار رفته است.

به موجب این بند، درخواست های بعدی اشخاص ثالث که قبل از انقضاء مواعد مذکور در یکی از کشورهای عضو اتحادیه به عمل آید
بهره برداری از اختراع

به وسیله اعمالی که در این فاصله انجام خواهد گرفت از اعتبار نخواهد افتاد خواه مخصوصاً به موجب تسلیم درخواست دیگر ا انتشار اختراع یا بهره برداری از آن یا فروش نسخه هایی از طرح و نمونه صنعتی یا اعمال محدودیت که در هر حال این اعمال موجد هیچگونه حق یا مالکیت شخصی برای اشخاص ثالث نخواهد بود. حقوق اکتسابی اشخاص ثالث قبل از اولین روز تقاضا که مبنای حق تقدم است به موجب قانون داخلی هریک از کشورهای عضو اتحادیه محفوظ است.

 

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب