مقالات

ابطال کارت بازرگانی

شاخه : article
تاریخ : Jun 16, 2015
متقاضی ابطال بازرگانی با در دست داشتن اصل کارت بازرگانی و یک برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه و مدارک مزبور ارائه شود و 
ابطال کارت بازرگانی

مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن ، مراتب را دردفتر ثبت می نمایند . پس از ثبت اتاق بازرگانی مراجعه و مدارک مذکور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب